Общи условия за използване на wolfxr.solutions

В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта wolfxr.solutions и организацията стояща зад него.

Wolfxr.solutions e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – създаване и реализация на проекти свързани с виртуална и добавена реалност. Страницата е собственост на Алтърнатив Адвъртайзинг ЕООД и Тотухов ЕООД, дружества, регистриран по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК съответно: 201660260 и 201346651, наричани за краткост “Дружествата“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата Wolfxr.solutions, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Под „Клиент“ в тези ОУ ще приемем всеки Потребител, физическо или юридическо лице, което изпрати запитване през сайта.

Дружествата си запазват правото да променят Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницата wolfxr.solutions. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружествата не са длъжни да ги информират по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

Wolfxr.solutions e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – създаване и реализация на проекти свързани с виртуална и добавена реалност;
Предоставяните от Дружествата услуги са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Услуги на Wolfxr.solutions и начин за тяхното използване:

Сайтът wolfxr.solutions предоставя възможност за регистрация за нюзлетър, изпращане на запитвания. Използването на самия сайт е напълно безплатно.

Отговорности на страните:

Дружествата не носят отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

  • Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в запитване, изпратено до wolfxr.solutions.
  • Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата Wolfxr.solutions ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружествата.
  • Дружествата не носят отговорност за neпредоставяне на достъп до wolfxr.solutions, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за регистрации, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружествата.
  • Дружествaтa не носят отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружествата, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

При използване насайта Wolfxr.solutions Клиентът се задължава:

  • да посочи коректни данни:име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружествата;
  • да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.

При използване на сайта wolfxr.solutions Клиентът има право:

  • да получава нюзлетър през определен от Дружествата период; да получава отговор на конкретни запитвания, да се свърже с организаторите чрез контактната информация, попълнена на сайта.